Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης της επιχείρησης NUTRIFY

 

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Δημήτριος Αθανασιάδης του Αθανασίου, ΑΦΜ 131612391, διεύθυνση έδρας επιχείρησης: Δημητρίου Γούναρη 218, Τ.Κ. 16674, Γλυφάδα Αττικής, τηλ. +30 2117350113, e-mail: info@nutrify.gr.

 

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών στην έδρα της επιχείρησης στη Γλυφάδα Αττικής (Δημητρίου Γούναρη 218, Τ.Κ. 16674). Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ΄ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 – GDPR).

 

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Η επιχείρηση Nutrify χρησιμοποιεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV), με σκοπό την προστασία φυσικών προσώπων και αγαθών, καθώς και εγκαταστάσεών της και κρίσιμων υποδομών. Συγκεκριμένα, δια της παρακολούθησης της παρούσας εγκατάστασης της επιχείρησης, επιτυγχάνεται: η προστασία του εξοπλισμού, των μηχανημάτων και του γραφείου εν γένει της επιχείρησης από εγκλήματα κατά της περιουσίας (κλοπές, ληστείες, βανδαλισμούς και λοιπές φθορές, τρομοκρατικές ενέργειες κ.ο.κ.), φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιά κ.ο.κ.), ατυχήματα και κάθε άλλο κίνδυνο, καθώς και της ζωής, της υγείας, της σωματικής ακεραιότητας, της περιουσίας και της ασφάλειας εν γένει του ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού) της επιχείρησης και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο, από πιθανούς κινδύνους, επιθέσεις, ατυχήματα, εγκληματικές ενέργειες, φυσικά φαινόμενα και κάθε μορφή διακινδύνευσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου.

Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων, ατυχημάτων και καταστροφών, όπως σε χώρους εκτέλεσης συναλλαγών, στην είσοδο του γραφείου μας και στους εξώστες, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

4. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό καταγραφής είναι προσβάσιμο μόνο από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του Υπευθύνου Επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

 

5. Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για επτά (7) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

 

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
  • Δικαίωμα περιορισμού: Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
  • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε α) να στείλετε ταχυδρομική επιστολή (συστημένη) στην επιχείρηση Nutrify, που εδρεύει στον Δήμο Γλυφάδας Αττικής, οδός Δημητρίου Γούναρη 218, Τ.Κ. 16674, β) να καταθέσετε αυτοπροσώπως το αίτημά σας στην ανωτέρω διεύθυνση ή γ) να στείλετε e-mail: info@nutrify.gr.

 

Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679.

 

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 ή/και τη σχετική εθνική νομοθεσία και τις αποφάσεις, οδηγίες, γνωμοδοτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές της αρμόδιας εποπτικής Αρχής, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.